هیستروسکوپی

🔷هیستروسکوپی چیست؟ هیستروسکوپی یکی از روش های جراحی درون بین می باشد که توسط دوربین مخصوصی به نام هیستروسکوپ، فضای داخل حفره رحم مورد ارزیابی و دید مستقیم قرار می…

ادامه خواندنهیستروسکوپی