لاپاروسکوپی پیچ خوردگی تخمدان

لاپاروسکوپی پیچ خوردگی تخمدان

بیمار خانم 28 ساله با سابقه دو بار پیچ خوردن تخمدان راست، که بار اول خودبه خود به حالت عادی برگشت.

ولی این بار پیچ خوردگی ادامه پیدا کرد، در این بیمار به دلیل طویل بودن لیگامان های یوترواوواری دو طرف عمل پلیکیشن لیگامان ها انجام شد.

و تخمدان راست با نخ غیر قابل جذب به لیگامان راند همان طرف فیکس شد
Ovarian suspension
Oophropexy
Uteroovarin lig. Plication

دیدگاهتان را بنویسید