سوچرینگ محل میومکتومی از طریق لاپاروسکوپی

Laoaroscopic suturing of myomectomy incision

دیدگاهتان را بنویسید