برداشت میوم پدانکوله و میوم های ساب موکوزال بدون رزکتوسکوپ

Hystroscopic submucosal myomectomy without resectoscope, and only with microsciss

دیدگاهتان را بنویسید